RODO

Domyślna grafika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS z siedzibą w Różewie 107/4, 78-600 WAŁCZ e-mail: ignis@vp.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w szczególności w następujących celach:

  • realizacji umów zgodnie z podstawa z art. 6 ust 1 lit. B;
  • rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i zgody kandydata do pracy;
  • realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane;
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.

Odbiorcy danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Source URL: https://fizjoterapia-ignis.pl/strona/o-nas/628-rodo